OPĆI USLOVI POSLOVANJA

UGOVORNE STRANE

*Kompanija POKLONBON ( u daljnem tekstu Prodavač ) sa sjedištem u Sarajevu, ulica Trebevička 26, Bosna i Hercegovina, koja se bavi ugovaranjem poslova, i koja za određeni procenat prodaje ugovorene popuste u obliku bona u svom imenu i za svoj račun.

*Ponuđać usluge ( u daljnjem tekstu Partner ) je pravno lice koje preko stranice Prodavača www.poklonbon.ba nudi svoje proizvode ili usluge po sniženim cijenama trećim zainteresovanim licima, koji ima potpisanu narudžbenicu za ugovoreni posao sa Prodavačem usluge.

*Kupac je fizička osoba koja od Prodavača putem stranice www.poklonbon.ba kupuje bon i dobiva pravo korištenja usluge, s prethodno dogovorenim datumom korištenja usluge koju nudi Ponuđač usluge.

*Ugovoreni popust ( u daljnjem tekstu Bon ) dobiva kupac usluge prilikom kupovine usluge kod Prodavača na internet stranici www.poklonbon.ba i izdaje se u elektronskom obliku od strane Prodavača.

*Registrovani korisnik je osoba koja se na internet stranici www.poklonbon.ba  odgovarajuće prijavi i obaveže da će poštovati uslove poslovanja, što joj omogućava primanje elektronskih obavještenja o ugodnim ponudama te pravo kupovine bona po posebno povoljnim cijenama. Prijavom registrovani korisnik dobiva pravo primanja elektronskih obavjesti s najnovijim ponudama te pravo kupovine jednog ili više bonova.

*Akcije koje uključuju 50% popusta i više ( u daljnjem tekstu Pametna kupovina ) odnosi se na akcije koje dogovore Prodavač i Partner, a koja uključuje akcije sa i preko 50% popusta. Prodavač se obavezuje da će akcije Pametne kupovine dodatno istaknuti na web stranici www.poklonbon.ba i da će ih reklamirati na početnoj stranici određeni vremenski period.

USLOVI PRODAJE I NAČIN PLAĆANJA

Uslovi prodaje se odnose na uslove prodaje Prodavača, koji su objavljeni na internet stranici www.poklonbon.ba s povremenim promjenama i dopunama. Uslovi prodaje se koriste za sve transakcije s bonovima koje kupcima nudi i prodaje Prodavač na internet stranici www.poklonbon.ba  ili putem bilo kojeg drugog prodajnog kanala. Kupovinom bona Kupac bona pristaje da njegova kartica bude terećena za iznos dogovorene cijene Prodavača i Partnera koja je jasno izražena na internetskoj stranici Prodavača.

Za kupovinu bona potrebno je na internet stranici www.poklonbon.ba  kreirati korisnički profil. Stvaranje korisničkog profila osigurava pristup i printanje bona i pregled ranije kupljenih bonova. Glavni elementi ponude, cijene i rokovi, uključujući sve poreze i druga davanja te podatke o načinu plaćanja, objavljenim na internet stranici www.poklonbon.ba vrijede u trenutku Prodavačeve konačne potvrde narudžbe kupovine bona.

Ukupna cijena usluga sa uključenim PDV-om, vidljiva je još prije nego što završite kupovinu bona. Kupovina bona je završena kada na e-mail adresu dobijete bon, a isti bon možete pronaći i na registrovanom profilu internet stranice www.poklonbon.ba pod kategorijom “Moj bon”.

Ugovorne strane saglasne su da akciju koju dogovore putem stranice www.poklonbon.ba i drugih stranica u vlasništvu Prodavača, kupac usluga dogovoreni procenat Prodavača i Partnera plaća direktno putem stranice Prodavača, na račun Prodavača, a ostatak akcije plaća prilikom iskorištavanja bona direktno kod Partnera.

ISKORISTIVOST BONA

Kupac može iskoristiti bon u razdoblju iskoristivosti ponude koju dogovore Prodavač i Partner. Dan na koji Prodavač objavi prodaju bona smatra se datumom početka kampanje, a datum završetka javne ponude smatra se danom završetka kampanje. Dostava bona kupcima vrši se elektronski i znaći njihovo aktiviranje, osim ako na internet stranici nije naglašeno drugaćije.

Čin iskorištenog bona smatra se dolazak Kupca kod Partnera i predaja bona na uvid Partneru, potom kupac mora podmiriti iznos akcije koja se plača direktno kod Partnera, i potom se bon smatra u cjelosti iskorištenim.

Svaki kupac bona će imati jedinstveni kod bona u koji će Partner imati uvid prilikom aktiviranja akcije. Kupon se može pokloniti ili prenijeti na drugu osobu predajom bona pod uslovom da ranije nije iskorišten i da je njegova iskoristivost još aktivna.

Korisnik bona Partneru mora potvrditi rezervaciju proizvoda ili usluge, te prilikom korištnja usluge isprintani bon dostavlja Partneru i plaća sniženu cijenu korištenja usluge direktno kod Partnera.

Vlasnik bona je obavezan spriječiti neovlaštenu distribuciju bona. Odgovornost za štetu koja može time nastati snosi vlasnik bona.

Kupac ima pravo da u roku od 10 dana nakon kupovine bona zahtijeva povrat novca. Nakon tog roka povratak novca više nije moguć. Zahtjeve za povratak novca Prodavač će razmatrati samo ako su poslani putem e-pošte na adresu: info@poklonbon.ba .

PRAVA I OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Prodavač se obavezuje da će ponudu objaviti na internetskoj stranici www.poklonbon.ba i u skladu sa uslovima prodaje Prodavač i Partner su saglasni da Prodavač nije odgovoran za moguće pravne i materijalne nedostatke isporućenih roba i pruženih usluga, niti snosi odgovornost za bilo kakvu štetu koju Kupac i Partner pretrpe u svojim međusobnim odnosima.

Bez obzira na štetu koju može iz bilo kojeg razloga pretrpjeti Partner,kupci ili bilo koja stranka, Prodavač i svi njegovi dobavljači su odgovorni isključivo za povrat sredstava odnosno iznosa koji kupac plača Prodavaču za bon. Ako imaju kupci pravo na povrat troškova, Partner im je takođe dužan vratiti preostali iznos, bez ikakve obaveze prodavača da taj iznosi vrati Partneru.

Prodavač može prekinuti promociju bona ukoliko Partner postupa suprotno Općim uslovima prodaje.

Partner je iskjučivo odgovoran za sve obaveze prema kupcima u vezi sa bonom. Pokušaj korištenja bona na bilo koji drugi način, koji nije u skladu sa Uslovima prodaje, je poništenje bona bez prava traženja odštete.

Partner može svaki individualni bon oznaćiti iskorištenim i pratiti iskoristivost bona putem korisnićkog imena i pasworda koji dobije prilikom aktiviranja ponude od Prodavača na www.poklonbon.ba ili na drugi naćin dostavljen od Prodavača.

Sve nastale troškove vezane za rješavanje pritužbi kupca (novčana naknada, promjene programa ili usluga itd.), koji proizilaze iz Partnerove ponude i pruženih usluga na teretu su isključivo Partneru. Isto vrijedi i za moguće vladine ili sudski izrečene novčane kazne, prijave, ograničenja, promjene i sl.

Prodavač nema nikakve obaveze prema kupcu u vezi povrata troška kupovine bona. Prodavač ni u kakve svrhe ne daje garanciju za tačnost, pravovremenost, efektivnost, potpunost ili prikladnost informacija i gradiva objavljenog i ponuđenog na internet stranici Prodavača. Informacije i gradivo može sadržavati netačne podatke ili greške, pri čemu je prodavač oslobođen odgovornosti za bilo kakve netačnosti ili greške u najvećem mogućem obimu koji dozvoljava zakon.

Korištenje bilo kakvih informacija na internet stranici Prodavača je isključivo na vlastitu odgovornost Partnera, za što prodavač ne preuzima nikakvu odgovornost. Pri tome je Partner odgovoran osigurati da proizvodi, usluge i informacije, dostupni na internet stranici Prodavača ispunjavaju određene zahtjeve.

PRAVA VEZANA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

ZAVRŠNE ODREDBE

Partner daje, bez naknade Prodavaču u svrhu promocije bona pravo korištenja Partnerovog industrijskog dizajna, registrovanih žigova kao i autorskih prava na slikama, crtežima, fotografijama, autorskim i drugim tekstovima kao i drugog sadržaja koji Prodavač dobije od Partnera.

Stranke su nezavisne i ništa u Općim uslovima poslovanja ne može se tumačiti na naćin da se radi o zajedničkom ulaganju Ukoliko jedna strana želi da na bilo koji način obaveže drugu stranu, za to je potreban pristanak druge strane, osim pod uvjetima koji definiraju opći uslovi poslovanja Prodavača.

Opći uslovi internet stranice Prodavača odnose se i na odnos između kupca – vlasnika bona i prodavača kao posrednika kod prodaje popusta/bona. Prodavač nasprem kupca – vlasnika bona nema nikakvih pravnih obaveza osim da garantuje da je bonove/popuste stvarno izdao. Prodavač i Partner su saglasni da će sve eventualne sporove rješavati mirnim putem, u slučaju nemogučnosti rješavanja spora nadležan je sud u Sarajevu.

Nijedna stranka nije odgovorna za neizvođenje ili kašnjenje pri izvođenju zahtijevanih obaveza, ako je to neizvođenje ili kašnjenje nastalo kao posljedica prirodne katastrofe; nesreće, požara, državnih ili vladinih mjera, rata, javnih nemira, buna, embarga, nemogućnosti odnosno smetnji prilikom pridobivanja osnovnih sirovina, energije i drugih potrepština, nemira, poplava ili drugih sličnih uzroka na koje stranke ne mogu utjecati, pod uslovom da o tome pošalje pismeno obavijest čim je to moguće i da suprotna stranka može ugovor prekinuti ako to stanje traje 30 (trideset) dana.   Opći uslovi poslovanja prekidaju se u periodu u kojem postoji uzrok za nastalu višu silu

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Prodavač pridržava pravo da prema vlastitoj presudi u bilo kojem trenutku dopuni, popravi ili na bilo koji drugi način promijeni ove uslove poslovanja. Sve dopune, popravke ili promjene mora na odgovarajući način poslati registrirovanim korisnicima. Korištenje Internet stranice www.poklonbon.ba  od strane registriovanih korisnika i drugih osoba nakon takve obavijesti smatra se njihovim prihvaćanje takvih dopuna, ispravaka ili promjena, koje postaju punopravne.

Potpisivanjem narudžbenice koju dostavlja Prodavač Partneru,a koja je sastavni dio opčih uslova poslovanja smatra se da je Partner pročitao i razumio Opće uslove poslovanja kompanije POKLONBON, smatra se da je Partner saglasan sa akcijom/bonom koju je potpisao na narudžbenici, i kao takva dopuštena je Prodavaču da je objavi na www.poklonbon.ba s ciljem prodaje bonova.